ประเทศสมาชกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียน
1. บรไนู ดารสซาลาม ุ (Brunei Darussalam)

ธงชาติ ตราแผนด ิน
ชื่อทางการ : เนการา บรไนู ดารสซาลาม ุ (Negara Brunei Darussalam แปลวาดินแดนแหงความสงบส  ุข)
ที่ตั้ง : ทางตะวนตกเฉ ั ยงเหน ี อของเกาะบอร ื เน ยวี (ละติจูดท 5 ี่ เหนอเส ื นศ นยู สูตร)
แบงเป นส เขตี่ คือเขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong
พื้นที่: 5,765 ตารางกโลเมตร ิ โดยพนทื้ ี่รอยละ 70 เปนป าไม  เขตร  อน
เมองหลวง ื : บันดารเสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ประชากร: 370,00 คน (2548) ประกอบดวย มาเลย (66%)  จีน (11%) และอื่น ๆ (23%)
มีอัตราการเพมของประชากรป ิ่ ละ 2 %
ภูมิอากาศ :อากาศโดยทวไปค ั่ อนข  างร  อนช  ื้น มีปรมาณฝนตกค ิ อนข  างมาก  อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซยสี
ภาษา : ภาษามาเลย (Malay  หรือ Bahasa Melayu) เปนภาษาราชการ  รองลงมาเปนภาษาอ  งกฤษและภาษาจ ั ีน
ศาสนา :ศาสนาประจาชาต ํ ิคือศาสนาอสลาม ิ (67%)
ศาสนาอื่น ๆ ไดแก ศาสนาพทธุ (13%) ศาสนาครสติ (10%)  และฮนดิ ู
สกลเง ุ ิน :ดอลลารบร ไนู (Brunei Dollar : BND)
อัตราแลกเปลยนประมาณ ี่ (ซื้อ) 22.9 บาท/ 1 ดอลลารบร ไนู (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลารบร ไนู
(มกราคม 2552)
1(คาเงนบร ิ ไนม ู ความม ี นคงและใช ั่ อัตราแลกเปลยนเด ี่ ยวก ี บเง ั นสิ งคโปร ิ และสามารถใชเง ิน
สิงคโปรในบร  ไนได ู ทั่วไป)
ระบอบการปกครอง : สมบรณาญาส ู ทธิ ราชย ิ โดยมสมเด ี จพระราชาธ ็ บดิ ีฮัจญีฮัสซานลโบลเก ั ยหี มูอิซซดดั ิน
วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)  ทรง
เปนองค  พระประม  ขของประเทศต ุ งแต ั้ วันท 5 ี่ ตุลาคม 2510
* รัฐธรรมนญฉบ ู บวั นทั 1 ี่ มกราคม 2527 กําหนดใหสมเด  จพระราชาธ ็ บดิ ทรงเป ี นอธ  ิปตย
คือเปนท งประม ั้ ขและนายกร ุ ฐมนตร ั ี
* สมเดจพระราชาธ ็ บดิ องค ี ปจจุบันยงทรงด ั ารงต ํ าแหน ํ งร ฐมนตร ั ีวาการกระทรวงกลาโหม
และรฐมนตร ั ีวาการกระทรวงการคลงดั วย
* ทั้งนี้นายกรฐมนตร ั จะต ี องเป  นชาวบร  ไนฯ ู เชอสายมาเลย ื้ โดยก  าเนํ ิดและจะตองน  บถั ือ
ศาสนาอสลามน ิ กายส ิ หนุ ี่
2. กัมพชาู (Cambodia)

ธงชาติ ตราแผนด ิน
ชื่อทางการ :ราชอาณาจกรก ั มพั ชาู (Kingdom of Cambodia)
ที่ตั้ง :กัมพชาต ู งอย ั้ กลางภ ู ูมิภาคเอเชยตะว ี นออกเฉ ั ยงใต ี มีพรมแดนทศเหน ิ อตื ดกิ บประเทศไทย ั (จังหวัด
อุบลราชธานีศรสะเกษ ี สุรินทรและบุรีรัมย) และลาว (แขวงอัตตะปอและจ  าปาส ํ ัก) ทิศตะวนออกต ั ิด
2เวยดนาม ี (จังหวดกอนท ั ูม เปลกูซาลายดั๊กลั๊ก สองแบเตยนิน ลองอาน ดงทาบ อันซางและเกยงซาง ี )
ทิศตะวนตกต ั ดประเทศไทย ิ (จังหวดสระแก ั วจันทบุรีและตราด) และทศใต ิ ติดอาวไทย 
พื้นที่:ขนาดกวาง 500 กิโลเมตรยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกโลเมตร ิ หรอมื ขนาด ี
ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ  2,000 กิโลเมตรโดยมี
เสนเขตแดนติดตอก บประเทศไทยยาว ั 798 กิโลเมตร
เมองหลวง ื :กรงพนมเปญ ุ (Phnom Penh)
ประชากร: 14.1 ลานคน (ป 2548) ประกอบดวย ชาวเขมรรอยละ  94 ชาวจนรี อยละ  4 และอื่น ๆ อีกรอยละ  2
มีอัตราการเพมของประชากรเฉล ิ่ ยรี่ อยละ  2 ตอป
ภูมิอากาศ :รอนชื้น มีฤดฝนยาวนาน ู อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 – 36 องศาเซลเซยสี
ภาษา : ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ  สวนภาษาทใชี่ โดยท  วไป ั่ ไดแก อังกฤษ ฝรงเศส ั่ เวยดนาม ี จีน และไทย
ศาสนา :ศาสนาประจาชาต ํ ิคือศาสนาพทธุ นิกายเถรวาท (แยกเปน 2 นิกายยอย คือธรรมยุตินิกายและมหานกาย ิ )
และศาสนาอนๆื่ อาทิศาสนาอสลามและศาสนาคร ิ สติ 
สกลเง ุ ิน : เงนเร ิ ยลี (Riel : KHR)
อัตราแลกเปลยนี่ 4,000 เรยลเท ี าก ับ 1 ดอลลารสหร  ัฐ หรอประมาณ ื 100 เรยลี เทาก ับ 1 บาท
ระบอบการปกครอง : ประชาธปไตยแบบร ิ ฐสภา ั โดยมพระมหากษ ี ตรั ิยเปนประม  ขภายใต ุ รัฐธรรมนูญ
* พระมหากษตรั ิยคือ พระบาทสมเดจพระบรมนาถนโรดม ็ สีหมุนี (His Majesty Preah
Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni) เสดจข็ นครองราชย ึ้ เม ื่อ
วันท 14 ี่ ตุลาคม 2547
* นายกรฐมนตร ั ีคือ สมเดจฮ็ ุน เซน (Samdech Hun Sen)
3. อินโดนเซี ีย (Indonesia)

ธงชาติ ตราแผนด ิน
3ชื่อทางการ : สาธารณรฐอั นโดน ิ เซี ีย (Republic of Indonesia)
ที่ตั้ง :อยในภ ู ูมิภาคเอเชยตะว ี นออกเฉ ั ยงใต ี โดยตงอย ั้ บนเส ู นทางเชื่อมตอระหว  างมหาสม  ทรแปซ ุ ิฟกกับ
มหาสมทรอ ุ นเด ิ ียและเปนสะพานเช  อมระหว ื่ างทว  ีปเอเชียกบออสเตรเล ั ีย ทําใหอินโดนเซี ยสามารถ ี
ควบคุมเสนทางการต  ดติ อระหว  างมหาสม  ทรท ุ งสอง ั้ ผานชองแคบท  ี่สําคญตั างๆ  เชน ชองแคบมะละกา
ชองแคบซนดา ุ และชองแคบล  อมบอก ็ ซึ่งเปนเส  นทางขนส  งน าม้ํ นจากตะว ั นออกกลางมาย ั งประเทศใน ั
ภูมิภาคเอเชยตะว ี นออกเฉ ั ยงใต ี และเอเช  ยตะว ี นออก ั
พื้นที่: 1,890,754 ตารางกโลเมตร ิ เปนประเทศหม  เกาะท ู ี่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะใหญ  นอย
กวา 17,508 เกาะรวมอยในพ ู นทื้ 4 ี่ สวน คือ
– หมเกาะซ ู นดาใหญ ุ ประกอบดวย เกาะชวา สุมาตรา บอรเน ยวี และสลาเวส ุ ี
– หมเกาะซ ู นดาน ุ อย ประกอบดวยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยทางตะว ู นออกของเกาะชวา ั มีเกาะบาหลีลอมบอก
ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และตมอร ิ 
– หมเกาะมาล ู ุกุหรือ หมเกาะเคร ู องเทศ ื่ ตั้งอยระหว ู างส  ลาเวส ุ ีกับอเริ ยนจายาบนเกาะ ี นิวกีนี
– อีเรยนจายา ี อยทางท ู ศตะว ิ นตกของปาป ั วน วกิ ินี
เมองหลวง ื :จาการตา (Jakarta)
ประชากร: ประมาณ 220 ลานคน ประกอบดวย ชนพนเม ื้ ืองหลากหลายกลุม ซึ่งพดภาษาต ู างก  นกว ั า 583 ภาษา
รอยละ 61 อาศยอย ั บนเกาะชวา ู
ภูมิอากาศ : มีอากาศรอนช  นแบบศ ื้ นยู สูตร ประกอบดวย 2 ฤดูคือฤดแลู ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ
ฤดฝนู (พฤศจกายน ิ -เมษายน)
ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจาชาต ํ ิไดแก ภาษาอนโดน ิ เซี ีย หรือ Bahasa Indonesia
ศาสนา : ชาวอนโดน ิ เซี ยรี อยละ  87 นับถอศาสนาอ ื สลาม ิ รอยละ 6 นับถอศาสนาคร ื สติ นิกายโปรแตสแตนท 
รอยละ 3.5 นับถอศาสนาคร ื สติ นิกายแคทอลิก รอยละ 1.8 นับถอศาสนาฮ ื นดิ ูและรอยละ  1.3 นับถือ
ศาสนาพทธุ
4สกลเง ุ ิน : รูเปยห (Rupiah : IDR) 
อัตราแลกเปลยนประมาณ ี่ (ซื้อ) 2.87 บาท / 1,000 รูเปยห ( ขาย) 3.32 บาท / 1,000 รูเปยห ( มกราคม 2552)
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธบดิ เปี นประม  ุขและหวหน ั าฝ ายบร  หาร ิ
* ประธานาธบดิ ีคือดร.ซูซิโล บัมบังยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)
(ตุลาคม 2547)
4. ลาว(Laos)

ธงชาติ ตราแผนด ิน
ชื่อทางการ : สาธารณรฐประชาธ ั ปไตยประชาชนลาว ิ (The Lao People’s Democratic Republic)
ที่ตั้ง : เปนประเทศท  ไมี่ มีทางออกสทะเล ู มีพรมแดนตดจิ นและพม ี าทางท  ศตะว ิ นตกเฉ ั ยงเหน ี ือ ติดตอก ับ
เวยดนามทางท ี ศตะว ิ นออก ั ติดตอก บกั มพั ชาทางท ู ศใต ิ และตดติ อก บประเทศไทยทางท ั ศตะว ิ นตก ั
พื้นที่: 236,800 ตารางกโลเมตร ิ (ประมาณครงหน ึ่ งของประเทศไทย ึ่ )
แบงเป น 16 แขวงและ 1 เขตปกครองพเศษ ิ (นครหลวงเวียงจนทน ั )
เมองหลวง ื : นครเวยงจ ี นทน ั (Vientiane) (  เปนเขตเม  องหลวงเหม ื อนื กทม. สวนแขวงเวยงจ ี นทน ั เป นอ กแขวง ี
หนงทึ่ อยี่ ูติดกบนครหลวงเว ั ยงจ ี นทน ั ) 
5ประชากร: 5.6 ลานคน (ป 2548) ประกอบดวย ลาวลมรุ อยละ  68 ลาวเทงริ อยละ  22 ลาวสงรู อยละ  9
รวมประมาณ 68 ชนเผา
ภูมิอากาศ :อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ําสุด 10 องศา ปรมาณฝนตกเฉล ิ ี่ย 1,715 มม.ตอป ความชื้น 70-80 %
ภาษา : ภาษาลาวเปนภาษาราชการ 
ศาสนา :รอยละ 75 นับถอศาสนาพ ื ทธุ รอยละ 16-17 นับถอผื ีที่เหลอนื บถั อศาสนาคร ื สติ ( ประมาณ 100,000
คน) และอสลาม ิ (ประมาณ 300 คน)
สกลเง ุ ิน :กีบ (Kip)
อัตราแลกเปลยนี่ 1 บาท : 276 กีบ (พฤษภาคม 2551)
ระบอบการปกครอง :ระบบการปกครองแบบสงคมน ั ยมคอมม ิ วนิ สติ ( ทางการลาวใชคําวาระบอบ
ประชาธปไตยประชาชน ิ ) โดยพรรคการเมืองเดียวเปนองค  กรช  ี้นําประเทศคือ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีอํานาจสงสู ดตุ งแต ั้ ลาวเร  มปกครองในระบอบส ิ่ งคมน ั ยมิ
เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518
* ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาว หมายถึงตําแหนงประธานาธ  บดิ ) ีคือ
พลโท จูมมะลีไชยะสอน (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
* หัวหนาร ฐบาล ั -นายกรฐมนตร ั ีคือ นายบวสอน ั บุบผาวัน (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
5. มาเลเซีย(Malaysia)

ธงชาติ ตราแผนด ิน
67
ชื่อทางการ : มาเลเซีย (Malaysia)
ที่ตั้ง :ตั้งอยในเขตเส ู นศ นยู สูตร ประกอบดวยด  นแดนสองส ิ วน โดยมีทะเลจีนใตกั้น
– สวนแรกคือ มาเลเซยตะว ี นตก ั ตั้งอยบนคาบสม ู ทรมลาย ุ ู มีพรมแดนทศเหน ิ อตื ดประเทศไทย ิ และทิศ
ใตติดกบสั งคโปร ิ ประกอบดวย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลงงอร ั เนกรเซมบ ี ิลัน มะละกายะโฮร เประกลัน
ตัน ตรังกานูปนัง เกดะหและปะลิส
– สวนทสอง ี่ คือ มาเลเซยตะว ี นออก ั ตั้งอยทางเหน ู อของเกาะบอร ื เน ยวี (กาลิมันตัน) มีพรมแดนทศใต ิ ติด
อินโดนเซี ียและมพรมแดนล ี อมรอบประเทศบร  ไนู ประกอบดวย 2 รัฐคือ ซาบาหและซาราวัก
– นอกจากนี้ยังมเขตการปกครองภายใต ี สหพ  นธร ั ฐอั ีก 3 เขต คือ กรงกุ วลาล ั มเปอร ั ( เมองหลวง ื )
เมองป ื ตราจายา ุ (เมองราชการ ื ) และเกาะลาบวน
พื้นท่ี: 330,257 ตารางกโลเมตร ิ
เมองหลวง ื : กรงกุ วลาล ั มเปอร ั (Kuala Lumpur) 
ประชากร: 26.24 ลานคน (ป 2549) ประกอบดวย ชาวมาเลยกว า 40% ที่เหลออื กกว ี า 33% เปนชาวจ  ีน
อีก 10% เปนชาวอ  นเด ิ ีย อีก 10% เปนชนพ  นเม ื้ องบนเกาะบอร ื เน ยวี อีก 5% เปนชาวไทย 
และอนๆอ ื่ ีก 2%
ภูมิอากาศ :รอนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซยสี
ภาษา : มาเลย (Bahasa Malaysia  เปนภาษาราชการ  ) อังกฤษ จีน ทมิฬ
ศาสนา :อิสลาม (ศาสนาประจาชาต ํ ิรอยละ 60.4) พุทธ (รอยละ 19.2) ครสติ (รอยละ 11.6) ฮินด (ูรอยละ 6.3)
อื่น ๆ (รอยละ 2.5)
สกลเง ุ ิน : ริงกตมาเลเซ ิ ีย (Malaysian Ringgit : MYR)
อัตราแลกเปลยนประมาณ ี่ (ซื้อ) 9.25 บาท/ 1 ริงกิต (ขาย) 10 บาท/1 ริงกิต (มกราคม 2552)
ระบอบการปกครอง : ประชาธปไตยในระบบร ิ ฐสภา ั (Parliamentary Democracy)
* ประมุขคือ สมเดจพระราชาธ ็ บดิ ีสุลตาน มีซาน ไซนัลอาบิดีน (พระนามเต็ม: อัลวาติกูร
บิลลาหตวนกูมิซาน ไซนัลอาบิดีน อิบนีอัลมารฮุม สุลตาน มาหมัดอัล มัคตาฟบิลลาห
ชาหภาษาองกฤษ ั : DYMM Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni AlMarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah) จากรฐตร ั ังกานู ทรงเปนสมเด  ็จ
พระราชาธบดิ องค ี ที่ 13 ของมาเลเซีย (ตั้งแตวันท 13 ี่ ธันวาคม 2549)
* นายกรฐมนตร ั ีคือดาโตะ ซรีอับดลลาห ุ บิน ฮาจิอาหมัด บาดาว (Dato’ Seri Abdullah ี
bin Haji Ahmad Badawi 6. พมา(Myanmar)
ชื่อทางการ : สหภาพพมา (Union of Myanmar)
ที่ตั้ง :ตั้งอยูที่ละติจูดท 28 ี่ องศา 30 ลิปดาถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศตงอย ั้ ตามแนวอ ู าวเบงกอล 
และทะเลอนดาม ั นทั าให ํ มีชายฝงทะเลยาวถ  ึง 2,000 ไมล
– ทางตะวนออกเฉ ั ยงเหน ี อตื ดกิ บทั เบตและจ ิ ีน
– ทางตะวนออกต ั ดกิ บลาว ั
– ทางตะวนออกเฉ ั ยงใต ี ติดกบไทย ั
– ทางตะวนตกเฉ ั ยงเหน ี อตื ดกิ บบั งคลาเทศและอ ั นเด ิ ีย
– ทางตะวนตกเฉ ั ยงใต ี และทางใต  ติดกบทะเลอ ั นดาม ั นและอ ั าวเบงกอล 
พื้นที่: 676,577 ตารางกโลเมตร ิ (ประมาณ 1.3 เทาของไทย  )
เมองหลวง ื : เนปดอ (Naypyidaw) (ภาษาพมา) หรอบางคร ื งสะกดเป ั้ น เนปตอ (Nay Pyi Taw) (มีความหมายวา
มหาราชธาน) ี เปนเม  องหลวงและเม ื องศ ื นยู กลางการบร  หารของสหภาพพม ิ าท ไดี่ ยายมาจากยางก  ุง
89
ตั้งแตวันท 6 ี่ พฤศจกายน ิ พ.ศ. 2548 ตั้งอยในหม ู ูบานจตปแว ั (Kyatpyae) ทางทศตะว ิ นตกของต ั ัว
เมืองเปยนมานา (Pyinmana) ในเขตมณฑะเลย ั สภาพภูมิประเทศเปนภ เขาโดยรอบ ู เมองน ื เปี้ น
เมืองเดียวของประเทศพมาท สามารถใช ี่ ไฟฟ  าได  ตลอด  24 ชั่วโมง ซึ่งในขณะทเมี่ องหลวงเก ื าย าง
กุงจะไฟฟาด บอย ั างน  อย 6 ชั่วโมง เมองน ื อยี้ ูหางยางก  งไปทางเหน ุ อประมาณ ื 320 กิโลเมตร ไมมี
สัญญาณโทรศพทั ซึ่งทางการพมาน นต้ั องการ  เมองน ื เรี้ มมิ่ การสร ี างส  ิ่งตาง ๆ บางแลวเชน
อพารตเมนท  ซึ่งคนพอมเงี นทิ จะมาซ ี่ ออย ื้ อาศ ู ัย เรมมิ่ ประชาชนอพยพมาอาศ ี ยอย ั หลายหม ู นคน ื่
แตเม องหลวงแห ื งน ี้ยังไมมีโรงเรยนี โรงพยาบาลเปรยบเสม ี อนเม ื องทหาร ื ซึ่งกาลํ งกั อสร  างต อไป 
ประชากร: ประมาณ 56 ลานคน (พ.ศ.2548) มีเผาพ นธั 135 ุ เผาพ นธั ุประกอบดวย เชอชาต ื้ หลิ ัก ๆ 8 กลุม คือ
พมา (รอยละ 68) ไทยใหญ ( รอยละ 8) กะเหรยงี่ (รอยละ 7) ยะไข ( รอยละ 4) จีน (รอยละ 3)
มอญ (รอยละ 2) อินเดีย (รอยละ 2)
ภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศสวนใหญ  ในบร  เวณท ิ เปี่ นเท  อกเขาส ื งทางตอนกลางและตอนเหน ู อของประเทศจะม ื ี
อากาศแหงและร  อนมากในฤด  ูรอน สวนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก ตามชายฝงทะเลและบรเวณิ
ที่ราบลมแม ุ น้ําจะแปรปรวนในชวงเปล  ยนฤด ี่ ูเพราะไดรับอทธิ ิพลของพายุดีเปรสชนเสมอ ่ั ทําให
บรเวณน ิ ี้มีฝนตกชกหนาแน ุ นมากกว  าตอนกลางหร  อตอนบนของประเทศท ื เปี่ นเขตเงาฝน 
ขอแนะนาสํ าหร ํ บนั กทั องเท  ยวี่ คือควรเดนทางในช ิ วงเด  อนพฤศจ ื กายน ิ – กุมภาพนธั เพราะฝนไม
ตกและอากาศไมรอนจนเกนไปน ิ ัก
ภาษา : ภาษาพมาเป นภาษาราชการ 
ศาสนา :ศาสนาพทธุ (พมาบ ญญั ัติใหศาสนาพ  ทธเป ุ นศาสนาประจ  าชาต ํ ในิ พ.ศ. 2517) รอยละ 90 ศาสนาครสติ 
รอยละ 5 ศาสนาอสลามร ิ อยละ  3.8 ศาสนาฮนดิ ูรอยละ 0.05
สกลเง ุ นิ : จาด (Kyat : MMK)
อัตราแลกเปลยนประมาณ ี่ 25 จาดตอ 1 บาท หรอประมาณ ื 1,300 จาดตอ 1 ดอลลารสหร  ัฐ (มิถุนายน 2549)
ระบอบการปกครอง : เผดจการทางทหาร ็ ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตสภาส  นตั ภาพและการพ ิ ฒนาแห ั งร ัฐ
(State Peace and Development Council – SPDC)
* ประธานสภาสนตั ภาพและการพ ิ ฒนาแห ั งร ัฐ (ประมขประเทศ ุ ) คือ
พลเอกอาวโสุ ตาน ฉวย (Senior General Than Shwe) (เมษายน 2535)
* นายกรฐมนตร ั (ีหัวหนาร ฐบาล ั ) คือ พล.อ.เทยนี เสง (Gen. Thein Sein)
นายกรฐมนตร ั คนท ี 11 ี่ ของพมา (พ.ศ. 2550) 7. ฟลิปปนส (Philippines)

ธงชาติ ตราแผนด ิน
ชื่อทางการ : สาธารณรฐฟั ลิปปนส (Republic of the Philippines) 
ที่ตั้ง : เปนประเทศหม  เกาะท ู ประกอบด ี่ วยเกาะจ  านวนท ํ งสั้ ิ้น 7,107 เกาะ ตั้งอยในมหาสม ู ทรแปซ ุ ิฟก หางจาก
เอเชยแผ ี นด นใหญ ิ ทางตะว  นออกเฉ ั ยงใต ี ประมาณ 100 กม. และมีลักษณะพเศษ ิ คือเปนประเทศเพ  ยงี
หนงเดึ่ ยวท ี ี่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหว  างก  นยาวมากท ั ี่สุดในโลก
– ทิศตะวนตกและท ั ศเหน ิ อตื ดกิ บทะเลจ ั นใต ี 
– ทิศตะวนออกและท ั ศใต ิ ติดกบมหาสม ั ทรแปซ ุ ิฟก
– อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร
พื้นที่: 298,170 ตารางกโลเมตร ิ (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย)
เมองหลวง ื :กรงมะน ุ ลาิ (Manila)
ประชากร: 88.7 ลานคน (พ.ศ.2550)
10ภูมิอากาศ : มรสมเขตร ุ อน ไดรับความชมชุ นจากลมมรส ื้ มทุ ั้ง 2 ฤดูไดรับฝนจากลมพายไตุ ฝุน และดเปรสช ี ั่น
บรเวณท ิ ฝนตกมากท ี่ ี่สุดคือเมองบาเก ื ยวี เปนเม  องท ื ฝนตกมากท ี่ ี่สุดในเอเชยตะว ี นออกเฉ ั ยงใต ี 
ภาษา : มีการใชภาษามากกว  า 170 ภาษาโดยสวนมากเก  อบท ื งหมดน ั้ นเป ั้ นตระก  ลภาษาย ู อยมาลาโย  -โปลินี
เซียนตะวันตก แตในป  พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนญได ู ระบ  ใหุ ภาษาฟ  ลิปโน (Filipino) และภาษาองกฤษเป ั น
ภาษาราชการ สวนภาษาตางประเทศอ  ื่น ๆ ที่ใชกันมากในประเทศฟลิปปนส มีทั้งหมด 8 ภาษาไดแก 
ภาษาสเปน ภาษาจนฮกเก ี ยนี้ ภาษาจนแต ี จิ๋ว ภาษาอนโดน ิ เซี ีย ภาษาซนดิ ภาษาปญจาบ  ภาษาเกาหลี
และภาษาอาหรับ โดยฟลิปปนส นั้น มีภาษาประจาชาต ํ ิคือ ภาษาตากาลอก็
ศาสนา : รอยละ 92 ของชาวฟลิปปนส ทั้งหมดนบถั อศาสนาคร ื สติ โดยรอยละ  83 นับถอนื กายโรม ิ นคาทอล ั ิก
และรอยละ  9 เปนน กายโปรเตสแตนต ิ มุสลมริ อยละ  5 พุทธและอื่น ๆ รอยละ 3
สกลเง ุ ิน : เปโซ (Peso : PHP)
อัตราแลกเปลยนประมาณ ี่ (ซื้อ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ (ขาย) 0.75 บาท/ 1 เปโซ (มกราคม 2552)
ระบอบการปกครอง : ประชาธปไตยแบบประธานาธ ิ บดิ เปี นประม  ขและห ุ วหน ั าฝ ายบร  หาร ิ (วาระ ๖ ป)
* ประธานาธบดิ คนป ี จจ ุบัน คือ นางกลอเรีย มาคาปากัลอารโรโย  (Gloria Macapagal
Arroyo) ซึ่งไดรับการรบรองให ั เป นผ ชนะการเล ู อกต ื งเมั้ อวื่ นทั 24 ี่ มิถุนายน 2547
8. สิงคโปร (Singapore) 

ธงชาติ ตราแผนด ิน
ชื่อทางการ : สาธารณรฐสั งคโปร ิ (Republic of Singapore) 
11ที่ตั้ง : เปนนครร  ัฐ ที่ตั้งอยบนเกาะในเอเช ู ยตะว ี นออกเฉ ั ยงใต ี ที่ละติจูด 1°17’35” เหนือลองจิจูด 103°51’20”
ตะวนออก ั ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมาเลย อยทางใต ู ของร  ฐยะโฮร ั ของประเทศมาเลเซ  ีย และอยู
ทางเหนอของเกาะร ื เยาของประเทศอ ี นโดน ิ เซี ีย
พื้นที่: ประกอบดวยเกาะส  งคโปร ิ และเกาะใหญ  นอยบรเวณใกล ิ เค ยงี 63 เกาะ มีพื้นที่รวมทงสั้ ิ้น 697 ตาราง
กิโลเมตร (ประมาณเกาะภเกู ็ต) เกาะสงคโปร ิ เป นเกาะท  ี่มีขนาดใหญที่สุดมความยาวจากท ี ศตะว ิ นตก ั
ไปตะวนออกประมาณ ั 42 กิโลเมตร และความกวางจากท  ศเหน ิ อไปย ื งทั ศใต ิ ประมาณ  23 กิโลเมตร
เมองหลวง ื : สิงคโปร
ประชากร: 4.35 ลานคน (พ.ศ.2548) ประกอบดวยชาวจ  ีน 76.5% ชาวมาเลย 13.8%  ชาวอนเด ิ ีย 8.1%
และอื่น ๆ 1.6%
ภูมิอากาศ :รอนชื้น มีฝนตกตลอดปอุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซยสี
ภาษา : ภาษาทางราชการคือ ภาษามาเลย (ภาษาประจาชาต ํ ) ิ จีนกลาง (แมนดาริน) ทมิฬ และองกฤษ ั สิงคโปร
สงเสรมให ิ ประชาชนพูด 2 ภาษาโดยเฉพาะจนกลาง ี ในขณะทภาษาอ ี่ งกฤษเป ั นภาษาท  ใชี่ ในการต  ดติ อ
งานและในชีวิตประจาวํ ัน
ศาสนา : พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% ครสติ 14.5%  ฮินด 4% ู ไมนับถอศาสนา ื 25%
สกลเง ุ ิน :ดอลลารสิงคโปร (Singapore Dollar : SGD)
อัตราแลกเปลยนี่ (ซื้อ) 23 บาท/ 1 ดอลลารสิงคโปร ( ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลารสิงคโปร (มกราคม 2552)
ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธปไตยแบบร ิ ฐสภา ั มีสภาเดยวี ) โดยมประธานาธ ี บดิ เปี นประม  ุขและ
นายกรฐมนตร ั เปี นห วหน ั าฝ ายบร  หาร ิ
* ประธานาธบดิ ีคือ นายเอส อารนาธาน (S R Nathan) (ดํารงตาแหน ํ งสองสม  ยตั งแต ั้ 
1 กันยายน 2542)
* นายกรฐมนตร ั ีคือ นายลีเซยนี ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547)
9. ประเทศไทย (Thailand)

ธงชาติ ตราแผนด ิน
12ชื่อทางการ :ราชอาณาจกรไทย ั (Kingdom of Thailand)
ที่ตั้ง :ตั้งอยบนคาบสม ู ทรอ ุ นโดจ ิ ีน ในเอเชยตะว ี นออกเฉ ั ยงใต ี มีพรมแดนทางทศตะว ิ ันออกติดประเทศลาว
และประเทศกมพั ชาู ทิศใตติดอาวไทยและประเทศมาเลเซ  ีย ทิศตะวนตกต ั ดทะเลอ ิ นดาม ั นและประเทศ ั
พมาและทศเหน ิ อตื ดกิ ับประเทศพมาและประเทศลาวโดยมแมี น้ําโขงกนเป ั้ นบางช  วง
พื้นที่: 513,115.02 ตารางกโลเมตร ิ
เมองหลวง ื :กรงเทพมหานคร ุ (Bangkok)
ประชากร: 64.7 ลานคน (2551)
ภูมิอากาศ : เปนแบบเขตร  อน อากาศรอนท  ี่สุดในเดอนเมษายนถ ื งพฤษภาคมเป ึ นฤด  ูรอน โดยจะมฝนตกและเมฆ ี
มากจากลมมรสมตะว ุ นตกเฉ ั ยงใต ี ในช  วงกลางเด  อนพฤษภาคมถ ื งเดึ อนต ื ลาคมเป ุ นฤด  ฝนู สวนใน
เดอนพฤศจ ื กายนถ ิ งกลางเด ึ อนม ื นาคม ี อากาศแหงและหนาวเย  นจากลมมรส ็ มตะว ุ นออกเฉ ั ยงเหน ี ือ
เปนฤด  หนาว ู ยกเวนภาคใตที่มีอากาศรอนช  นตลอดท ื้ งปั้ จึงมแคี สองฤด  ูคือฤดูรอนกบฤด ั ฝนู
ภาษา : ภาษาไทยเปนภาษาราชการ 
ศาสนา : ประมาณรอยละ  95 ของประชากรไทยนบถั อศาสนาพ ื ทธน ุ กายเถรวาท ิ ซึ่งเปนศาสนาประจําชาตโดย ิ
พฤตินัยแมวายงจะไม ั มีการบญญั ัติในรฐธรรมน ั ญแห ู งราชอาณาจ  กรไทยก ั ตาม ็ ศาสนาอสลาม ิ
ประมาณรอยละ  4 ซึ่งสวนใหญ  เป นชาวไทยทางภาคใต  ตอนล  าง ศาสนาครสติ และศาสนาอ  ื่นประมาณ
รอยละ 1
สกลเง ุ ิน : บาท (Baht : THB)
13ระบอบการปกครอง :ระบอบประชาธปไตยแบบร ิ ฐสภา ั อันมพระมหากษ ี ตรั ิยทรงเปนประม  ุข
* พระมหากษตรั ิยคือ พระบาทสมเดจพระปรม ็ นทรมหาภ ิ ูมิพลอดลยเดช ุ สยามนทราธ ิ ราช ิ
บรมนาถบพตริ (His Majesty King Bhumibol Adulyadej)
* นายกรฐมนตร ั ีคือ นายอภิสิทธ ิ์ เวชชาชวะี (Mr.Abhisit Vejjajiva) (17 ธันวาคม พ.ศ.2551)
10. เวยดนาม ี (Vietnam)

ธงชาติ ตราแผนด ิน
ชื่อทางการ : สาธารณรฐสั งคมน ั ยมเว ิ ยดนาม ี (Socialist Republic of Vietnam)
ที่ตั้ง : เปนประเทศในเอเช  ยตะว ี นออกเฉ ั ียงใตมีพรมแดนตดกิ บประเทศจ ั ีน ทางทศเหน ิ ือ ประเทศลาวและ
ประเทศกมพั ชาู ทางทศตะว ิ นตก ั และอาวต  งเกั ี๋ย ทะเลจนใต ี ทางทศตะว ิ นออก ั
พื้นที่: 331,689 ตารางกโลเมตร ิ (0.645 เทาของประเทศไทย  )
1415
เมองหลวง ื :กรงฮานอย ุ (Hanoi)
ประชากร: ประมาณ 86.1 ลานคน (กรกฎาคม 2551) เปน เวยดี 80% เขมร 10 %(บรเวณสามเหล ิ ยมปากแม ี่ น้ํา
โขงทางตอนใตของประเทศ  ) ตาย 1.9% ไท 1.74% เหมองื่ 1.49% ฮั้ว(จีน) 1.13% นุง 1.12% มง 1.03%
ภูมิอากาศ : เปนแบบมรส  มเขตร ุ อน ชายฝงทะเลด  านตะว  นออกเป ั ดโล  งร บลมมรส ั มตะว ุ นออกเฉ ั ยงเหน ี อทื ี่พัด
ผานทะเลจนใต ี ทําใหมีโอกาสรบลมมรส ั ุมและพายหมุ นเขตร ุ อน จึงมีฝนตกชุกในฤดหนาว ู สามารถ
ปลกขู าวได  ปละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดปไดรับอทธิ พลจากลมมรส ิ มตะว ุ นออกเฉ ั ยงเหน ี ือ) เปน
ประเทศที่มีความชนประมาณ ื้ 84 % ตลอดปมีปรมาณฝน ิ จาก 120 ถึง 300 เซนตเมคร ิ (47 ถึง 118
นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลยตี่ งแต ั้ 5°C (41°F)  ถึง 37°C (99°F)
ภาษา : ภาษาเวยดนาม ี (Vietnamese) เปนภาษาราชการ  ซึ่งเมอปื่ พ.ศ. 2463 วงการวิชาการเวยดนามได ี ลง
ประชามติที่จะใชตัวอกษรโรม ั ัน (quoc ngu) แทนตวอั กษรจ ั ีน (Chu Nom) ในการเขยนภาษาเว ี ยดนาม ี
ศาสนา : สวนใหญชาวเว  ยดนามน ี บถั อศาสนาพ ื ทธุ นิกายมหายานสงถู งรึ อยละ  70 ของจานวนประชากร ํ
รอยละ 15 นับถอศาสนาคร ื สติ ที่เหลอนื บถั อลื ทธั ขงจ ิ ื้อ มุสลิม
สกลเง ุ ิน :ดอง (Dong : VND)
อัตราแลกเปลยนประมาณ ี่ 461 ดอง/ 1 บาท (มกราคม 2550)
ระบอบการปกครอง :ระบอบสงคมน ั ยมิ โดยพรรคคอมมวนิ สติ เป นพรรคการเม  ืองเดียว
* ประมุข-ประธานาธบดิ ีคือ นายเหงยนี มินหเจยตี๊ (Nguyen Minh Triet) (27 มิถุนายน 2549)
* หัวหนาร ฐบาล ั -นายกรฐมนตร ั ีคือ นายเหงยนี ถัน ดุง (Nguyen Tan Dung)
* เลขาธการพรรคคอมม ิ วนิ สติ คือ นายหนงดึ๊ก หมั่น (Nong Duc Manh)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s